Her er du ....Foreningens love

Østjysk Husflids love

§1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er Østjysk Husflid med hjemsted i det gamle Århus Amt .

§2
Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og videregive husflidens kulturelle værdier.

§3
Formålet

Formålet søges opnået ved informations- og udstillingsvirksomhed, samt støtte samarbejdet mellem lokalforeningerne i det gamle Århus Amt.

§4
Medlemmer

Medlem af foreningen er lokalforeningernes medlemmer i det gamle Århus Amt.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.


§5
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant. Man bestræber sig på at få 1 person fra hver lokalforening. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

Udarbejde og varetage program for deltagelse i udstillinger.

Udarbejde budget og regnskab.

§6
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indvarsling sker ved annoncering mindst 30 dage før på foreningens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter.

Valg af dirigent og referent.
Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formanden.
Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Aflæggelse og godkendelse af budget.
Drøftelse af program for medlemsaktiviteter i det kommende år.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.


Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år.

På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg.

Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanten er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle foreningens medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§7
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§8
Regnskab

Regnskabet føres af kassereren, der endvidere er ansvarlig for dets midler. Regnskabet revideres af foreningens revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer.

§9
Lovændring

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden.

§10
Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Med henblik på at overholde formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler.

§11
Anvendelse af foreningens midler

Foreningens midler skal ved opløsning fordeles efter generalforsamlingens beslutning..

 
Således vedtaget på generalforsamling den 6. april 2016

 


 

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: